Brugernavn
 
  Password
       Glemt login info?     Klik her for at oprette en profil

Referat fra generalforsamling i Hareskov Gymnastikforening (HIF-GYM)
onsdag 28. august 2013 i kantinen, Hareskov skole

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for
    01.07.2012 - 30.06.2013 til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne og/eller bestyrelsen
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

-

 Ad. 1

Ilselil Myrhøj blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Lone Stokholm Larsen blev valgt til referent

 Ad. 2

Herunder følger formandens beretning for sæsonen 2012-2013

 1) Hold og medlemmer

Det var anden sæson med systemet Klubmodul til vores hjemmeside hif-gym.dk hvor vi opretter og offentliggør vores program. Hvis man vil være medlem og gå på et hold, så skal man først oprette en personlig profil. Herefter tilmelder man sig online og betaling foregår via Dankort. Systemet inkluderer også medlemsadministration, bogholderi og regnskab. Det betyder en kæmpe lettelse for os med det nye system, som i øvrigt er meget brugervenligt og intuitivt.

Hvis man IKKE har email eller adgang til computer eller hvis man ikke har DANKORT, så kan man kontakte formanden eller kassereren og betale kontant for det/de hold, man ønsker at gå på.

Vi havde 6 børne/unge hold og 6 voksenhold og i alt 218 medlemmer: 107 børn og 111 voksne

- næste samme antal medlemmer og fordeling som i forrige sæson.

 

2) Gennemgang af hold

 Børnehold

Puslinge 3-4 år & Børn 4-6 år

Undervisningen blev for anden sæson meget flot varetaget af Sophie Haxthausen, som i mange år har været hjælpetræner/assistent på henholdsvis dansehold for piger og børnehold. Sophie havde to medhjælpere til de ca. 25 børn på hvert hold.

Funk for piger 0-1 klasse og 1-2 klasse

Det var også anden sæson som træner for Ina Andersen.

Vi har måttet sande, at de yngste piger ikke er klar til 50 minutters koncentreret dans, så derfor ændrede vi omkring jul indholdet på det yngste hold, således at der blev flere sang- og danselege end koreografier. Ina kørte holdene uden hjælpetræner og der var ca. 12-15 piger på hvert hold.

Funk/MTV fra 4. klasse

Dette hold på ca. 10 piger blev kyndigt og poplært trænet af Kristiana Nikolova, som er en ung dygtig danser/instruktør, som i tidligere sæsoner har vikariet for Simone Lassen.

 Hiphop for teenage piger fra 6.-7. klasse og opefter

Simone Lassen havde i denne sæson et enkelt hold i hiphop, som havde fin tilslutning

 Voksenhold

Vi havde planlagt at Sussi Elgaard Noble skulle have fortsat med sit Pilates hold samt have startet nyt hold op i Bevægelse og Afspænding, men så indtraft den glædelige begivenhed, at Sussi blev gravid og derfor måtte opgive at have hold hos os i denne sæson.

MEN det er med stor glæde, at vi her fra 2013-2014 sæsonstarten siger velkommen tilbage til Sussi som træner og tillykke med den lille datter.

 Puls & Styrke samt Powertræning

Bente og Pierre havde igen i 2012-13 sæsonen to hold om tirsdagen. Stadig flere og flere finder ud af, at det er rigtig god træning, som Bente og Pierre tilbyder, så der var ca. 15 tilmeldte på hvert hold i denne sæson.

 Yoga

Mette havde sædvanen tro fyldt op hele sæsonen med 35 tilmeldte til 1½ times yoga hver tirsdag aften 20-21:30. Yogaholdet blev dermed igen sæsonens mest populære voksenhold.

 Vi havde endnu et yoga hold onsdag aften med Juliet, som ny træner i foreningen. Her i Hareskoven er vi vist altid lidt skeptiske overfor nye tiltag, så holdet startede med 10 tilmeldte men kom så op på 14-15 i løbet af sæsonen.

Stram op

Torsdag aften kunne man komme hen og blive ”strammet op” med kyndig instruktion fra Sanne og med hjælp fra redundo boldene. Sanne forstår at forklare vigtigheden af en god kropsholdning og det at tænke ”opstramning” – også i hverdagen.

Latinmix

Kristiana Nikolova havde i denne sæson holdet for voksne i Latinmix, som er dansegymnastik til sydamerikanske rytmer. Da Kristiana ikke er certificeret Zumba instruktør, så må ordet Zumba ikke bruges hverken i holdnavn eller beskrivelse.

 Tak til alle instruktører for rigtig god gymnastik i 2012-2013!

 3) Arrangementer

Vi holder ikke store opvisninger, men på børneholdene er der ”åbent hus” for forældre og søskende før jul og ved sæsonafslutning, hvor foreningen uddeler slikposer til børnene.

 For voksenholdene blev der ved som afslutning på sæsonen holdt fælles træning med efterfølgende spisning (buffet) for bestyrelse, trænere, assistenter og medlemmer tirsdag den 30. april 2013.

 4) Bestyrelsesmøder

Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder, hvor vi har primært har brugt tiden på at følge op på tilmeldinger og tilslutning til holdene, økonomi og regnskab.

Bestyrelsen havde i denne sæson kun 3 medlemmer mod sædvanligvis 4. Det var nemlig ikke var lykkedes at finde et nyt medlem på sidste års generalforsamling. Derfor har arbejdsindsatsen været lidt større for alle bestyrelsesmedlemmer end i tidligere sæsoner.

Jeg vil derfor gerne sige stor tak til min bestyrelse: Helle (kasserer) og Grete (bestyrelsesmedlem) samt til vores revisor Karin.

 5) Nyanskaffelser

Vi har ikke anskaffet nye rekvisitter/redskaber i denne sæson – blot suppleret elastikker og redundo bolde, som der er et vist slid på. Hvis instruktørerne har ønsker til nye redskaber, så skal de blot fortælle det til bestyrelsen og så tager vi stilling til, om vi har ”råd til” at indkøbe dem.

 6) Kurser

Vi er glade, når vores instruktører vil dygtiggøre sig via deltagelse i forskellige kurser – primært i DGI/DGF regi og foreningen dækker helt eller delvis deltagergebyret – op til kr. 2000,- pr sæson. De fleste af vores instruktører var på minimum ét kursus i 2012-2013.

7) Aflysninger

Det kommunale system til indberetning og varsling om aflysninger i brug gymnastiksalene på grund af skolearrangementer, offentlige møder mv. har IKKE fungeret optimalt i denne sæson.

Formanden brugte en del tid på at kommunikere dels med administratorerne af systemet og dels med skolen for at finde ud af, hvor fejlen ligger, når vi som gymnastikforening og bruger af gymnastiksalene gentagne gange oplever, at vi IKKE kan afvikle vores hold, fordi nogle andre bruger salen.

 Vi håber på, at det kommer til at fungere bedre i næste sæson. Desværre kan vi ikke undgå aflysninger, men det skulle gerne være sådan, at vi i god tid får besked om aflysningerne, således at vi kan nå at informere jer – både trænere og medlemmer. Det er rigtig ærgeligt at være taget hjemmefra og regne med at skulle gøre gymnastik og så finde ud af, at salen er fyldt op med teaterrekvisitter, stole, borde eller andre mennesker!

8) Sæson 2013-14

Den nye sæson starter i næste uge og vi har stadig ledige pladser på en del børne- og voksenhold, så gå ind og kig på vores hjemmeside.

Husk at der er 40% rabat, når man melder sig til ekstra hold og at vi giver én gratis prøvetime på et af holdene første uge i september. Der er sat opslag op på biblioteket og på skolen herom.

 Formandens beretning blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

 Ad. 3

Helle Hvorslev (kasserer) fremlagde det reviderede regnskab, som blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad. 4

Kontingentet for sæson 2013-2014 er uændret i forhold til sidste sæson.

Bestyrelsen fremlagde forslag om, at kontingentet for 2014-2015 kan stige med kr. 50,00 for børneholdene og med kr. 50,00 – kr. 75,00 for voksenholdene, hvis bestyrelsen skønner det er nødvendigt. Det fremsatte forslag blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen..

Ad. 5

Der var ikke indkommet nogen forslag – hverken fra medlemmer eller bestyrelse.

Ad. 6

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.

·         Helle Hvorslev (kasserer) – ikke på valg

·         Lone Stokholm Larsen (formand) – på valg, genopstiller

·          Grethe Dresner – på valg, genopstiller IKKE* (se note nederst på siden)

Sædvanligvis er der 4 medlemmer af bestyrelsen, men i 2012-2013 sæsonen har der kun været 3 medlemmer. Bestyrelsen håber, at det på denne generalforsamling vil lykkes at få valgt 2 nye medlemmer, således at der atter bliver 4 medlemmer af bestyrelsen.

Karin Kobush og Kit Faldborg stillede op til valget som nye medlemmer af bestyrelsen og blev enstemmigt valgt. Lone Stokholm Larsen blev ligeledes enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.

Ad. 7

Valg af revisor

1-2 revisorer vælges for en 1-årig periode.

Karin Kobusch - på valg, genopstillede ikke.

Ilselil Myrhøj stillede op til valget som ny revisor og blev enstemmigt valgt.

Ad 8.

Eventuelt
Intet under dette punkt.

 

Referent:

Lone Stokholm Larsen, Hareskovby den 2. september 2013

*

Inden generalforsamlingen afholdt bestyrelsen en afskedsreception for Grethe Dresner, som efter 50 år nu stopper sit virke i bestyrelsen i Hareskov Gymnastikforening.

Formanden holdt en tale som en tak og hyldest til Grethe for de 50 år og udnævnte i den sammenhæng Grethe til æresmedlem af foreningen. De fremmødte skålede og råbte hurra for Grethe. Derefter holdt Grethe en afskedstale og fortalte om foreningen før og nu. Til sidst overdrog Grethe foreningens røde fane til formanden. Fanens foreløbig sidste fremvisning var ved dronningens besøg i Værløse for 15 år siden.

Referat godkendt

Ilselil Myrhøj, Hareskovby den 6. september 2013

Denne side er drevet af Klubmodul.dk