Indkaldelse til ordinær

GENERALFORSAMLING

tirsdag den 28. august 2018 kl. 19:30

på Hareskov Bibliotek

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for 01.07.2017 - 30.06.2018 til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne og/eller bestyrelsen


Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen (gerne på e-mail).


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.
På valg: Helle Hvorslev (kasserer)
IKKE på valg: Lone Stokholm Larsen (formand), Karin Kobusch, Kit Falborg (bestyrelsesmedlemmer)

7. Valg af revisor
Revisor vælges for en 1-årig periode.

8. Eventuelt


Se referat fra generalforsamling i august 2017 her: HIF-GYM Generalforsamling 2017